Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog K čemu slouží průmyslový vzor

K čemu slouží průmyslový vzor

12.01.2017

S tématem ochranné známky souvisí rovněž i průmyslový vzor. Oběma způsoby můžete chránit něco, co jste vytvořili a co pro vás nebo vaše podnikání představuje určitou hodnotu. Jaký je ale mezitím rozdíl? Můžete chránit totožnou věc pomocí ochranné známky i průmyslového vzoru?

Co je to průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem se zabývá zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Ten definuje průmyslový vzor jako vzhled výrobku, který je tvořen obrysy, liniemi, barvami, tvarem, strukturou nebo zdobením. Čili v každém případě jedná se o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku. Výrobkem se rozumí řemeslně nebo průmyslově vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Součástí průmyslového vzoru můžou být taktéž součástky výrobku, dále jeho obal, úprava, grafický symbol nebo typografický znak. Výjimku tvoří počítačové programy, které do průmyslového vzoru zařadit nelze. Spory ohledně průmyslového vzoru řeší soud.

Podmínkou registrace průmyslového vzoru je jeho individualita. To znamená, že musí být znatelně odlišný od jiných průmyslových vzorů.

K čemu slouží

Průmyslový vzor slouží obdobně jako ochranná známka k ochraně výrobku, respektive jeho vzhledu. Vlastník průmyslového vzoru má výlučné právo na jeho užívání. Dále může díky svému právu bránit třetím osobám v jeho užívání bez souhlasu. Má tedy pochopitelně právo takovýto souhlas udělit. A v neposlední řadě má vlastník průmyslového vzoru možnost převedení práv na jiného vlastníka. To se nejčastěji stává v případě prodeje průmyslového vzoru. Za užívání průmyslového vzoru se považuje zejména výroba výrobku či jeho uvedení na trh.

Společnosti volící ochranu pomocí průmyslového vzoru zaznamenávají rychlejší růst oproti firmám, které se průmyslovými vzory vůbec nezabývají. Průmyslové vzory totiž podporují inovaci firem.

Rozdíl mezi průmyslovým vzorem a ochrannou známkou

Grafika, barva nebo slovní spojení samo o sobě průmyslovým vzorem není, protože netvoří vzhled výrobku. To je nejzásadnějším rozdílem mezi ochrannou známkou a průmyslovým vzorem. V případě průmyslového vzoru se jedná o design neboli vzhled výrobku či jeho součástky. Ochrannou známku jsme vám v popsali v našem článku Co je to ochranná známka. Ochrannou známkou pak může být i tvar výrobku nebo také samostatná barva či jejich kombinace.

Další rozdíl spočívá v době platnosti ochrany. Ochranná známka platí 10 let ode dne registrace a lze ji opakovaně prodlužovat o dalších 10 let. Oproti tomu průmyslový vzor lze registrovat pouze na 5 let a platnost ochrany lze prodloužit jen 4 krát, tedy ochrana průmyslového vzoru může platit celkem maximálně 25 let.

Jak je to s registrací

Průmyslový vzor se stejně jako ochranná známka registruje na Úřadě průmyslového vlastnictví. Přihlášku můžete podat fyzická i právnická osoba. Stejně tak můžete podat jednoduchou i hromadnou přihlášku. To znamená, že můžete přihlásit jeden i více průmyslových vzorů zároveň. Podmínkou však je, že v případě hromadné přihlášky musí všechny průmyslové vzory spadat do jedné třídy mezinárodního třídění.

 Vyobrazení výrobku je v nejdůležitější součástí přihlášky. Čím lepší je vyobrazení výrobku v žádosti, tím snazší je jeho následná ochrana. Vyobrazení průmyslového vzoru musí dávat jednoznačnou představu o vzhledu výrobku a může být v podobě fotografie nebo výkresu. 

Stejně jako u ochranné známky je rovněž i u průmyslového vzoru požadován poplatek za přihlášení. Za přijetí přihlášky si Úřad průmyslového vlastnictví účtuje 1 000 Kč. Pokud je přihlašovatelem výlučně původce, hradí pouze poloviční částku, tedy 500 Kč. Původcem je fyzický osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností. 

Co se týče hromadné přihlášky, za každý další průmyslový vzor hradí přihlašovatel 600 Kč. V případě přihlašovatele a původce v jedné osobě se jedná opět o poloviční částku.

Mezi další související poplatky patří:

 • osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) činí 600 Kč,

 • zápis licence k průmyslovému vzoru do rejstříku činí 600 Kč,

 • zápis převodu (přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného vlastníka) činí 600 Kč,

 • obnovu doby ochrany zapsaného průmyslového vzoru:

  • poprvé o pět roků - 3 000 Kč,

  • podruhé o pět roků - 6 000 Kč,

  • potřetí o pět roků - 9 000 Kč,

  • počtvrté o pět roků - 12 000 Kč.*

 

*Poplatky byly přejaty z webových stránek Úřadu průmyslového vlastnictví (11.1.2017).

 

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl