Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300

Obchodní podmínky společnosti:

Patentoid s.r.o.
IČO: 048 21 645
DIČ: CZ04821645
Bankovní spojení: 720162016/2010
Sídlo: Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, Česká republika
Registrovaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32326
Zastoupená Jakubem Michlem, Janem Benešem a Jaroslavem Mrvkou, jakožto jednateli společnosti, když každý jednatel jedná za společnost samostatně.
E-mail: info@patentoid.cz
(dále též „Zhotovitel“)

Pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.patentoid.cz, který provozuje společnost Patentoid s.r.o., IČO: 048 21 645, se sídlem Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, Česká republika.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb Zhotovitele, prostřednictvím internetového obchodu www.patentoid.cz. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a fyzické a/nebo právnické osoby, která využívá služby registrace ochranné známky, či jiné služby u Zhotovitele (dále jen „Objednatel“), jejímž výsledkem je registrace ochranné známky či jiné plnění, za které Objednatel hradí Zhotoviteli finanční částku. Nestanoví-li Zhotovitel jinak, řídí se veškeré smluvní vztahy právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“).

(Dále též společně „Smluvní strany“ nebo každá strana jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1.2 Podáním objednávky vyjadřuje Objednatel souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat. Každá řádně vyplněná registrovaná objednávka je považována za návrh smlouvy o dílo a je Zhotovitelem potvrzena formou e-mailové zprávy obsahující výzvu k úhradě objednávky, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem. Úhradou objednávky se smlouva o dílo stává závaznou.

1.3. Osobní údaje Objednatele (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), které jsou součástí objednávky, jsou nezbytné k řádnému uzavření smlouvy o dílo a jejímu plnění. Zhotovitel se je jako správce osobních údajů s pomocí pověřence k ochraně osobních údajů definovaného v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, zavazuje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.patentoid.cz/ochrana-soukromi/.

1.4. Objednatel bere na vědomí, že v případě porušení práva a povinností pro něj z těchto obchodních podmínek vyplývajících, si Zhotovitel vyhrazuje právo dočasně pozastavit či úplně zrušit Objednateli přístup ke službám poskytovaným Zhotovitelem, popřípadě poskytování služeb zcela ukončit bez nároku Objednatele na vrácení již zaplacených finančních prostředků.


2. Základní pojmy

2.1. Zhotovitel: Zhotovitelem je společnost Patentoid s.r.o., IČO: 048 21 645, se sídlem Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, Česká republika.

2.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jaroslav Mrvka, jednatel společnosti Patentoid s.r.o., IČO: 048 21 645, se sídlem Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, Česká republika.

2.3. Objednatel: Objednatelem je fyzická a/nebo právnická osoba, která využívá služeb Zhotovitele prostřednictvím internetového obchodu Zhotovitele www.patentoid.cz, jejichž výsledkem je registrace ochranné známky či jiné plnění, za které Objednatel hradí Zhotoviteli finanční částku. Na fyzickou osobu jednající se Zhotovitelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, se vztahuje legislativa na ochranu spotřebitele, a to zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.4. Služba: Službou se rozumí výstup práce Zhotovitele, který spočívá v registraci ochranné známky, popřípadě v jiném plnění blíže specifikovaném na internetové adrese www.patentoid.cz. V rámci služby nejsou poskytovány činnosti, ke kterým jsou dle příslušných právních předpisů oprávněni výhradně advokáti či patentoví zástupci. Tyto činnosti jsou zajišťovány těmito osobami na základě zmocnění udělených jim přímo Objednatelem. Zhotovitel v takovém případě pouze zajistí výběr a doporučení takovéto osoby ze seznamu partnerů, který je k dispozici zde a úhradu nákladů za služby takové osoby. Zhotovitel si za účelem plnění smlouvy o dílo vyhrazuje právo poskytnout takové osobě údaje o Objednateli poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s poskytovanou službou. V případě, že si Objednatel vybere takovou osobu mimo seznam partnerů Zhotovitele, bude si náklady na poskytnutí služeb takové osoby, hradit sám.

Služba Patentoid registrace ochranné známky:

Službou Patentoid registrace ochranné známky je rozuměno zajištění přípravy a podání žádosti o registraci ochranné známky na předepsaném formuláři k příslušnému národnímu, či nadnárodnímu registrátorovi v jehož působnosti je ochrana průmyslového vlastnictví (dále jen „úřad“). Standardní registrace ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky bude provedena do maximálně tří tříd ochranných známek a standardní registrace ochranné známky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví bude provedena do maximálně jedné třídy s tím, že Zhotovitel a Objednatel si mohou sjednat nadstandardní provedení registrace dalších tříd v rámci doplňkových služeb, které jsou však nad rámec uvedeného zpoplatněny dle aktuálního ceníku Zhotovitele uveřejněného na webových stránkách www.patentoid.cz. Není-li ujednáno výslovně jinak, poskytnutí služby spočívá v zajištění lustrace a v podání přihlášky ochranné známky k příslušnému úřadu, přičemž vlastní řízení před úřadem není součástí této služby. Zhotovitel je oprávněn Objednateli poskytnout rovněž další Objednatelem požadované služby dle nabídky Zhotovitele uvedené na stránkách www.patentoid.cz.

2.5. Ochranná známka: Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

2.6. Smlouva o dílo: Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku, smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

3. Způsob objednávání a závaznost smlouvy o dílo

3.1. Objednávku lze provést buď prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodu www.patentoid.cz nebo prostřednictvím telefonického hovoru, kdy Zhotovitel dle požadavků Objednatele vyplní objednávkový formulář a následně zašle Objednateli potvrzení o vytvoření objednávky spolu s výzvou k úhradě této. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných náležitostí včetně kontaktních údajů v objednávkovém formuláři.

3.2. Před zasláním objednávky je Objednateli umožněno kontrolovat, měnit nebo jinak upravovat údaje, které do objednávky vložil. Objednatel tak odpovídá za správnost uvedených údajů a Zhotovitel není odpovědný za jakékoliv chyby a/nebo omyly v objednávce způsobené Objednatelem.

3.3. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, souhlasí s cenou služeb a platebními podmínkami. Odesláním objednávky Objednatel zároveň vůči Zhotoviteli prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, že veškeré údaje, které o sobě při vyplnění objednávkového formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, a že užíváním služeb Zhotovitele za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, nedojde k porušení právních předpisů jiných státu. 

3.4. Objednatel je povinen za poskytnutou službu uhradit Zhotoviteli finanční částku. 

3.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo požádat Objednatele o případnou písemnou autorizaci objednávky.

3.6. Smlouva o dílo se stává závaznou vyplněním a následnou úhradou objednávky ze strany Objednatele a akceptací objednávky ze strany Zhotovitele. 

3.7. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém, slovenském, anebo anglickém jazyce. Podaná objednávka a smlouva o dílo jsou Zhotovitelem archivovány bez možnosti přístupu třetím nezúčastněným osobám. Zhotovitel umožní Objednateli, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené uzavřené smlouvě o dílo.

3.8. V případě uzavření smlouvy se spotřebitelem Zhotovitel započne s úkony vedoucími k registraci ochranné známky až po uplynutí lhůty k odstoupení spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu, tj. po uplynutí čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy, není-li spotřebitelem výslovně požádáno o započetí úkonů vedoucích k registraci ochranné známky před uplynutím výše uvedené lhůty.

4. Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

4.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli, popřípadě advokátovi, poskytujícímu služby v rámci poskytování služeb Zhotovitele, či v návaznosti na tyto služby, požadovanou potřebnou součinnost. Taková součinnost spočívá v tom, že Objednatel zejména poskytne Zhotoviteli, popřípadě advokátovi informace o své osobě, jakož i další informace potřebné pro služby poskytované Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje, že tyto informace budou přesné a pravdivé, a že budou poskytovány v návaznosti na tyto služby.

4.2. Objednatel se zavazuje zmocnit advokáta k jednání směřujícímu k registraci ochranné známky či jiné služby, v rozsahu požadovaném pro poskytování služeb Zhotovitele, kdy za tímto účelem bude touto osobou vystavena plná moc dle informací na webových stránkách Zhotovitele www.patentoid.cz.

4.3. Objednatel odpovídá za škodu způsobenou Zhotoviteli úmyslným i neúmyslným neoprávněným zneužitím služby Zhotovitele. V případě, že Objednatel poruší některou z povinností stanovenou mu v těchto obchodních podmínkách, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli náhradu škody a případný ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas, který Zhotovitel bude nucen vynaložit na odstranění závadného stavu, který vznikne neoprávněným nebo neodborným užíváním služby Zhotovitele, dále škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a taktéž škoda, která vznikne ostatním objednatelům nebo škoda vzniklá případným zastavením služby. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména ušlý zisk za čas strávený prací při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Zhotovitel získal po dobu přerušení nepřetržitého provozu služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Zhotovitele a ztráta objednatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Objednatelem.

4.4 Objednatel bere na vědomí, že v souvislosti s poskytovanou službou může docházet k jejímu dočasnému omezení, přerušení, či snížení její kvality. Není-li ujednáno jinak, je technická podpora Zhotovitele Objednateli poskytována výhradně prostřednictvím e-mailu.

4.5. Případné poruchy, nesrovnalosti, či chyby služby poskytované Zhotovitelem, je Objednatel povinen neprodleně oznámit Zhotoviteli, a to buď prostřednictvím e-mailu Zhotovitele info@patentoid.com.

4.6. Objednateli je zakázáno službu poskytovanou Zhotovitelem na doméně www.patentoid.cz jakýmkoliv způsobem měnit, či ovlivňovat její vzhled a funkce.

4.7. Zhotovitel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, konektivity apod.).

5. Služby poskytované Zhotovitelem

5.1. Patentoid Registrace ochranné známky

a) Před poskytnutím služby registrace ochranné známky provede Zhotovitel či jím zvolená osoba základní lustraci ochranné známky prověřením, zda již není registrována ochranná známka stejného či obdobného slovního znění, či zda navrhovaná ochranná známka není zjevně nezaregistrovatelná pro rozpor s obecnými pravidly pro registraci ochranných známek, případně Zhotovitel poskytne Objednateli doporučení, jak minimalizovat rizika neprovedení registrace ochranné známky u příslušného úřadu. V případě, že Objednatel i přes doporučení ze strany Zhotovitele, sdělí Zhotoviteli, že trvá na registraci ochranné známky bez provedení navržených změn, je Objednatel za podání takové přihlášky ochranné známky zcela odpovědný. Zhotovitel v takovém případě vylučuje svoji odpovědnost za případné neprovedení registrace ochranné známky příslušným úřadem. V případě zájmu Objednatele zajistí Zhotovitel podrobnou lustraci ochranné známky, kdy tato podrobná lustrace není součástí služby registrace ochranné známky poskytované Zhotovitelem. Případný rozsah a cena podrobné lustrace bude předmětem samostatného ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

b) Zhotovitel neodpovídá za případné odmítnutí registrace ochranné známky příslušným úřadem, resp. neodpovídá za odlišný názor příslušného úřadu a nevyhovění žádosti o registraci ochranné známky.

c) V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost při poskytování služeb do 3 měsíců ode dne vyplnění objednávkového formuláře, příp. do 3 měsíců ode dne poslední komunikace se Zhotovitelem, pak se odměna za službu uhrazená Objednatelem nevrací a náleží Zhotoviteli jako odměna za dosud vykonané práce.

d) Pokud je ze strany úřadu požadováno plnění týkající se ochranné známky Objednatele, Objednatel je v takovém případě povinen poskytnout Zhotoviteli, popřípadě advokátovi ve stanovené lhůtě součinnost. Není-li stanoveno jinak, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli, popřípadě advokátovi součinnost ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zaslání žádosti Zhotovitele, popřípadě advokáta o poskytnutí součinnosti Objednatele.

e) Má se za to, že pokud Objednatel nemá o další poskytování služeb zájem, pak se spolupráce považuje za ukončenou. V takovém případě platí ujednání, že odměna za dosud poskytnuté služby je splatná ve výši, která byla k tomuto dni Objednatelem uhrazena Zhotoviteli.

f) Zhotovitel, či osoba k tomu Zhotovitelem zmocněná, neodpovídá za škodu, či případně za neprovedení registrace ochranné známky způsobené nečinností Objednatele.

g) V případě, že Zhotovitel vyhodnotí, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů či poškození dobrého jména Zhotovitele či Objednatelů, kterým již byla služba Zhotovitele poskytnuta, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že Objednatel je povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby (zejména provedení lustrace) v případě, že mu tyto služby byly před odstoupením od smlouvy Zhotovitelem poskytnuty.

h) Zápisem do rejstříku ochranných známek získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě. Podrobnosti o právech a povinnostech ohledně ochranné známky registrované v České republice, se řídí právními předpisy České republiky. Podrobnosti o právech a povinnostech ohledně ochranné známky registrované u nadnárodního registru ochranných známek, se řídí nadnárodními předpisy o registraci ochranných známek.

5.2. Patentoid Obnova/prodloužení ochranné známky:

a) Každý Objednatel, který je vlastníkem ochranné známky registrované u příslušného úřadu, nebo jedná jeho jménem, má možnost objednání služby „PATENTOID OBNOVA/PRODLOUŽENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY“.

b) Před zahájením poskytování služby „PATENTOID OBNOVA/PRODLOUŽENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY“, označí Objednatel ochrannou známku jejíž platnost požaduje obnovit či prodloužit a Zhotovitel, či jím zvolená osoba provede lustraci Objednatelem označené ochranné známky, tedy prověření, zda je provedení obnovy či, prodloužení registrace ochranné známky u příslušného úřadu možné.

c) Zhotovitel neodpovídá za případné odmítnutí obnovy či prodloužení platnosti ochranné známky příslušným úřadem, resp. neodpovídá za odlišný názor příslušného úřadu a nevyhovění žádosti.

d) V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost při poskytování služeb do 3 měsíců ode dne vyplnění objednávkového formuláře, příp. do 3 měsíců ode dne poslední komunikace se Zhotovitelem, pak se odměna za službu uhrazená Objednatelem nevrací a náleží Zhotoviteli jako odměna za dosud vykonané práce.

e) Pokud je ze strany úřadu požadováno plnění týkající se ochranné známky Objednatele, Objednatel je v takovém případě povinen poskytnout Zhotoviteli, popřípadě advokátovi ve stanovené lhůtě součinnost. Není-li stanoveno jinak, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli, popřípadě advokátovi součinnost ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zaslání žádosti Zhotovitele, popřípadě advokáta o poskytnutí součinnosti Objednatele.

f) Má se za to, že pokud Objednatel nemá o další poskytování služeb zájem, pak se spolupráce považuje za ukončenou. V takovém případě platí ujednání, že odměna za dosud poskytnuté služby je splatná ve výši, která byla k tomuto dni Objednatelem uhrazena Zhotoviteli.

g) Zhotovitel, či osoba k tomu Zhotovitelem zmocněná, neodpovídá za škodu, či případně za neprovedení obnovy či prodloužení registrace ochranné známky způsobené nečinností Objednatele.

h) V případě, že Zhotovitel vyhodnotí, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů či poškození dobrého jména Zhotovitele či objednatelů, kterým již byla služba poskytnuta, je oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že Objednatel je povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby (zejména provedení lustrace) v případě, že mu tyto služby byly před odstoupením od smlouvy Zhotovitelem poskytnuty.
i) Obnovou či prodloužením registrace ochranné známky, získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost obnovené, či prodloužené ochranné známky je 10 let. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let i opakovaně. Podrobnosti o právech a povinnostech ohledně ochranné známky registrované v České republice, se řídí právními předpisy České republiky. Podrobnosti o právech a povinnostech ohledně ochranné známky registrované u nadnárodního registru ochranných známek, se řídí nadnárodními předpisy o registraci ochranných známek.

5.3. Patentoid Hlídání ochranné známky:

a) Každý Objednatel má možnost objednání služby „Patentoid Hlídání ochranné známky“.

b) Před zahájením poskytování služby „Patentoid Hlídání ochranné známky“, označí Objednatel ochrannou známku jejíž monitoring požaduje. Na základě obdržené úhrady ceny služby „hlídání ochranné známky“, provede Zhotovitel či jím zvolená osoba podrobnou lustraci Objednatelem označené ochranné známky, tedy prověří, zda již není registrována ochranná známka stejného či obdobného slovního či jiného vyjádření, která by byla v potenciální kolizi s Objednatelem označenou ochrannou známkou. Následně Zhotovitel, popřípadě jím zvolená osoba monitorují, po předem sjednanou dobu, nově zapsané potencionálně kolizní přihlášky ochranných známek podané k příslušnému národnímu, či nadnárodnímu registrátorovi, které by mohly poškozovat práva vlastníka ochranné známky.

c) V případě, že Zhotovitel, popřípadě jím pověřená osoba vyhodnotí, že ve sjednaném období byla do příslušného registru ochranný známek zapsaná potencionálně kolizní přihláška ochranné známky, která by mohla poškozovat práva vlastníka ochranné známky, vyrozumí Zhotovitel o této skutečnosti Objednatele a zároveň Objednateli doporučí další řešení v této věci.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cena služeb je uvedena u jednotlivých položek služeb na webových stránkách www.patentoid.cz dle aktuální verze ceníku pro zemi, v níž je registrace ochranné známky požadována. Ceny za služby uvedené na webových stránkách www.patentoid.cz v sobě již zahrnují správní poplatek příslušného úřadu, a to ve výši odpovídající poskytované službě. Tyto ceny jsou .

6.2. Zhotovitel zašla Objednateli prostřednictvím e-mailu potvrzení objednávky obsahující výzvu k platbě, která bude obsahovat veškeré platební údaje včetně sjednané ceny a data splatnosti. Úhradou se stává objednávka závaznou.

6.3. Platbu za objednanou službu je možné provést následujícími způsoby: 

a) Bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele, č. ú. 720162016/2010. 

b) Využitím platební brány, která Objednatele přesměruje na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. V případě využití platební brány po realizaci transakce předá brána informaci o provedení Zhotoviteli.

6.4. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednané služby.

6.5. Pokud Objednatel neuhradí ke dni splatnosti cenu, popřípadě část ceny za poskytovanou službu, vyhrazuje si Zhotovitel právo službu Objednateli neposkytnout či poskytnutí služby pozastavit, a to až do okamžiku, kdy bude dlužná částka Objednatelem uhrazena. V případě neposkytnutí služby či pozastavení služby dle tohoto odstavce, Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu obsahu potřebného k poskytnutí této služby, a taktéž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která Objednateli tímto pozastavením poskytované služby vznikne.

6.6. Objednatel, nikoli však spotřebitel, je v případě prodlení s úhradou ceny za službu či její části, povinen uhradit Zhotoviteli spolu s cenou za poskytovanou službu, též smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

6.7. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv cenu za poskytované služby měnit, přičemž aktuální cena za služby poskytované Zhotovitelem je uvedena na webových stránkách Zhotovitele www.patentoid.cz.

7. Zrušení objednávky, popřípadě odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele

7.1. Zhotovitele je oprávněn odmítnout objednávku Objednatele, pokud Objednatel neplní opakovaně svůj závazek zaplatit Zhotoviteli finanční částku za poskytnuté služby.
7.2. V případě, že Zhotovitel vyhodnotí, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů či poškození dobrého jména Zhotovitele či Objednatelů, kterým již byla služba Zhotovitele poskytnuta, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že Objednatel je povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby (zejména provedení lustrace) v případě, že mu tyto služby byly před odstoupením od smlouvy Zhotovitelem poskytnuty.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele

8.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek Zhotovitele

8.2. Pokud se Objednatel rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:

a) Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy, a to nejlépe formou dopisu zaslaného na adresu sídla Zhotovitele, popřípadě prostřednictvím elektronické zprávy adresované do e-mailové schránky Zhotovitele info@patentoid.com , kde bude uvedeno: jméno Objednatele, adresa Objednatele, číslo objednávky, číslo bankovního účtu, na který bude vrácená částka za službu převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději 14. den ode dne uzavření smlouvy.

b) Potvrdit bezodkladně, nejpozději však do 14- ti dnů ode dne, kdy učinil oznámení o odstoupení od smlouvy, dobropis Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tento dobropis předložit Objednateli bezodkladně, nejpozději ovšem do 14- ti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Objednatele.

c) Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli poměrnou část ceny za poskytovanou službu v případě odstoupení od smlouvy, započal-li Zhotovitel s plněním služby.

d) Po odstoupení od smlouvy Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději ovšem do 14- ti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit Objednateli zpět všechny peněžité prostředky, které od Objednatele na základě smlouvy obdržel, a to stejným způsobem jakým je od Objednatele přijal, nedohodnou-li se strany jinak.

e) Právo na odstoupení od smlouvy nemá Objednatel, který je spotřebitelem v případě smluv podle ust. § 1837 občanského zákoníku.

9. Práva z vadného plnění (reklamace)

9.1. Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně. Takovou reklamaci je Objednatel oprávněn provést písemnou formou na adresu sídla Zhotovitele, popřípadě prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zhotovitele info@patentoid.cz.

9.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen Zhotovitel Objednatele vyrozumět, a to buď písemným dopisem adresovaným na adresu Objednatele uvedenou v objednávce služeb Zhotovitele, nebo případně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce služeb. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Objednatel k vyřízení reklamace poskytl Zhotoviteli požadovanou potřebnou součinnost.

9.3. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

9.4. Bude-li reklamace Objednatele zamítnuta, ať už pro její uplatnění v rozporu s těmito obchodními podmínkami, nebo pro její neopodstatněnost, má Zhotovitel nárok zejména na úhradu nákladů vzniklých Zhotoviteli v důsledku posouzení reklamace Objednatele.

10. Řešení sporů pro spotřebitele

10.1.V případě vzniku sporu mezi Objednatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Zhotovitelem, vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo, je Objednatel spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody se Zhotovitelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Objednatele spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Objednatele spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

10.2.Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Objednatel poprvé u Zhotovitele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace služeb nebo od okamžiku žádosti o vrácení ceny za poskytnutí služby po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s jejím vrácením).

11. Užívání registrovaných údajů

11.1.Uzavřením smlouvy o dílo podle těchto obchodních podmínek nevzniká Objednateli právo užívat duševní vlastnictví Zhotovitele, zejména jeho ochrannou známku, logo či obchodní firmu.

11.2.Objednatel je povinen při své činnosti podle těchto obchodních podmínek chránit práva k nehmotným statkům Zhotovitele.

11.3.V případě porušení autorských či jiných práv Zhotovitele Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto porušením vznikla. Ostatní ujednání těchto obchodních podmínek nejsou tímto ujednáním dotčena.

12. Vzájemná komunikace

12.1.Veškerá komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem může být uskutečňována:

- písemně (v případě Zhotovitele dopisem adresovaným na adresu sídla Zhotovitele a v případě Objednatele dopisem adresovaným na adresu uvedenou Objednatelem v objednávce služeb),

- e-mailem (v případě Zhotovitele e-mailovou zprávou adresovanou na e-mailovou adresu info@patentoid.cz a v případě Objednatele e-mailovou zprávou adresovanou na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce služeb), anebo

- prostřednictvím interního systému Zhotovitele, do nějž obdrží Objednatel přístup po provedení objednávky služeb.

Při poskytování služeb může být komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem uskutečňována prostřednictvím k tomu zmocněné 3. osoby.

Závěrečná ustanovení

13.1.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2020 a vztahují se na uzavírání smluv o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění, kdy datum poslední aktualizace obchodních podmínek bude vždy uvedeno v zápatí těchto obchodních podmínek. Odesláním elektronické objednávky Objednatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetové adrese www.patentoid.cz/obchodni-podminky.

Datum poslední aktualizace: 1.10.2020

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl