Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300

Úvodní ustanovení

Společnost Patentoid s.r.o. („provozovatel“), IČ 04821645, DIČ CZ04821645, se sídlem Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32326 stanovuje tyto Smluvní podmínky pro poskytování služby Patentoid®.

Smluvní podmínky pro poskytování služby Patentoid® stanovují základní obchodní, technické, provozní a organizační podmínky pro poskytování služby Patentoid® provozovatelem.

Služba Patentoid® je provozována na internetové stránce www.patentoid.cz.

Nestanoví-li provozovatel jinak, řídí se poskytování služby Patentoid® právním řádem České republiky. 

Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese: www.patentoid.cz/obchodni-podminky/

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění změnit, kdy datum poslední aktualizace smluvních podmínek bude vždy uvedeno v zápatí těchto smluvních podmínek. 

V případě změny těchto smluvních podmínek se vztahy mezi provozovatelem a uživatelem řídí zněním smluvních podmínek platných ke dni, kdy došlo ze strany uživatele k objednání služby Patentoid®.

Uživatel užíváním služby Patentoid® souhlasí s obsahem těchto smluvních podmínek a s právy a povinnostmi, které pro něj z těchto podmínek při užívání služby Patentoid® vyplývají.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení práv a povinností pro něj z těchto podmínek vyplývajících, si provozovatel vyhrazuje právo dočasně pozastavit či úplně zrušit uživateli přístup ke službě Patentoid® či ukončit poskytování služby bez nároku na vrácení již zaplacených finančních prostředků.

Základní pojmy

Provozovatel – Společnost Patentoid s.r.o., IČ 04821645, DIČ CZ04821645, se sídlem Božkovská 671/33, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb registrace Ochranné známky či jiných služeb u provozovatele prostřednictvím služby Patentoid®.

Služba – službou se rozumí posloupnost úkonů provozovatele, v rámci kterých je prostřednictvím služby Patentoid® za uživatele podána, k tomu oprávněnou osobou, přihláška k registraci ochranné známky či poskytnuta jiná provozovatelem nabízená služba, kdy konkrétní specifikace služby či doplňkových služeb a vymezení úkonů souvisejících s poskytovanou službou jsou specifikovány na internetové adrese www.patentoid.cz. V rámci služby nejsou poskytovány činnosti, ke kterým jsou dle příslušné právní úpravy oprávněni výhradně advokáti či patentoví zástupci. Tyto činnosti jsou zajišťovány těmito osobami na základě jejich zmocnění přímo uživatelem. Služba Patentoid v takovém případě pouze zajistí výběr a doporučení takovéto osoby a úhradu poskytnutých služeb, které jsou touto osobou činěny v rámci služby objednané u provozovatele.

Ochranná známka - Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb.

Spotřebitel – Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatele služby Patentoid®

Uživatel vůči provozovateli prohlašuje a zaručuje, že

  • je plně svéprávný
  • veškeré údaje, které o sobě při vyplnění objednávkového formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
  • se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel je povinen poskytnout provozovateli veškerou potřebnou součinnost pro poskytnutí služby provozovatelem či jinou osobou, která v rámci poskytnutí služby provozovatelem či v návaznosti na tuto službu poskytuje služby, k jejichž poskytování je oprávněna dle zvláštního právního předpisu zejména tím, že poskytne provozovateli na stránkách www.patentoid.cz informace o uživateli a informace požadované provozovatelem pro poskytnutí požadované služby. Uživatel se zavazuje sdělit provozovateli přesně a pravdivě všechny dostupné informace týkající se požadované služby. Zároveň se uživatel zavazuje zmocnit provozovatelem určenou oprávněnou osobu k jednání směřujícímu k registraci ochranné známky či jiné služby, v rozsahu požadovaném pro poskytnutí služby, kdy za tímto účelem bude uživatelem vystavena plná moc dle informací na www stránkách www.patentoid.cz.  

Službou registrace ochranné známky je rozuměna příprava a podání žádosti o registraci ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „úřad“), kdy standardní registrace bude provedena do maximálně třech tříd ochranných známek s tím, že provozovatel a uživatel si mohou sjednat nadstandardní provedení registrace  dalších tříd v rámci doplňkových služeb. Není-li ujednáno výslovně jinak, je služba poskytnuta provedením  lustrace a podáním přihlášky příslušnému úřadu; vlastní řízení před úřadem není součástí této služby. Provozovatel je oprávněn uživateli poskytnout rovněž další uživatelem požadované služby dle ceníku a nabídky provozovatele uvedené na stránkách www.patentoid.cz.

Před poskytnutím služby registrace ochranné známky provede provozovatel či jím zvolená osoba základní lustraci ochranné známky, tedy prověření, zda již není registrována ochranná známka stejného slovního znění či zda navrhovaná ochranná známka není zjevně nezaregistrovatelná pro rozpor s obecnými pravidly pro registraci ochranných známek  případně doporučí změny tak, aby přihláška ochranné známky minimalizovala rizika neprovedení registrace ochranné známky u příslušného úřadu. V případě, že uživatel i přes negativní doporučení provozovatele sdělí provozovateli, že trvá na registraci ochranné známky bez provedení navržených změn, je přihláška podána výhradně na odpovědnost uživatele s tím, že provozovatel neodpovídá za případné neprovedení registrace příslušným úřadem. V případě zájmu uživatele zajistí provozovatel podrobnou lustraci ochranné známky, kdy tato podrobná lustrace není součástí Služby s tím, že její případný rozsah a cena budou předmětem samostatného ujednání mezi provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel neodpovídá za případné odmítnutí registrace ochranné známky příslušným úřadem, resp. neodpovídá za odlišný názor příslušného úřadu a nevyhovění žádosti o registraci ochranné známky. 

V případě, že uživatel neposkytne provozovateli potřebnou součinnost při poskytování služeb do 3 měsíců ode dne vyplnění objednávkového formuláře, příp. do 3 měsíců ode dne poslední komunikace s provozovatelem, pak se odměna za službu uhrazená uživatelem nevrací a náleží provozovateli jako odměna za dosud vykonanou práci. 

Pokud je ze strany úřadu požadováno plnění týkající se ochranné známky uživatele, pak je povinen poskytnout součinnost k tomu oprávněné osobě. Má se za to, že pokud uživatel nemá o další poskytování služeb zájem, pak se spolupráce považuje za ukončenou. V takovém případě se strany dohodly, že odměna za dosud poskytnuté služby je splatnou ve výši částky, která byla k tomuto dni uživatelem uhrazena ve prospěch provozovatele

Provozovatel příp. osoba k tomu provozovatelem zmocněná neodpovídají za škody či za neprovedení registrace ochranné známky způsobené nečinností uživatele.

V případě, že provozovatel vyhodnotí, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů či poškození dobrého jména provozovatele či uživatelů, kterým již byla služba poskytnuta, je oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že uživatel je povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby (zejména provedení  lustrace) v případě, že mu tyto služby byly před odstoupením od smlouvy provozovatelem poskytnuty.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě. Podrobnosti o právech a povinnostech ohledně ochranné známky se řídí právními předpisy České republiky.

V případě, že je služba poskytována osobě, která je spotřebitelem, má tento právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů ode dne jejího uzavření s tím, že v případě žádosti uživatele o poskytnutí služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která byla učiněna v rámci odeslání objednávkového  formuláře, je uživatel povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté služby v případě, že mu tyto služby byly před odstoupením od smlouvy provozovatelem poskytnuty. Cena za tyto služby se řídí platným ceníkem provozovatele.

Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla provozovatele či na adresu elektronické pošty provozovatele.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem jakým je provozovatel od spotřebitele přijal.

V případě uzavření smlouvy se spotřebitelem provozovatel započne s úkony vedoucími k registraci ochranné známky až po uplynutí lhůty k odstoupení spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu, tedy po uplynutí lhůty 14-ti dnů od uzavření smlouvy, není-li uživatelem (spotřebitelem) výslovně požádáno o započetí úkonů vedoucích k registraci ochranné známky před uplynutím výše uvedené lhůty. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

Platební podmínky

Po specifikaci požadované služby, sdělení kontaktních údajů uživatele a zmocnění provozovatele uživatelem k jednání směřujícímu k poskytnutí služby zašle provozovatel uživateli prostřednictvím e-mailu výzvu k platbě, která bude obsahovat veškeré platební údaje včetně sjednané ceny a data splatnosti. Provedením úhrady se považuje objednávka uživatele za závaznou a akceptovanou provozovatelem.

Cena za službu, doplňkové služby a jednotlivé úkony spojené s poskytováním služby je stanovena dle aktuálního ceníku provozovatele, který je k dispozici na internetové stránce www.patentoid.cz/podrobny-cenik-ochranne-znamky/.

Poplatek za poskytnutou službu činí částku dle aktuálního ceníku provozovatele, kdy tato cena již v sobě zahrnuje správní poplatek příslušného úřadu ve výši, která je požadována úřadem za danou poskytnutou službu.

Veškeré ceny za služby jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty dle příslušných právních předpisů.

Pokud uživatel neuhradí ke dni splatnosti odměnu za poskytnutou službu nebo její část, vyhrazuje si provozovatel právo službu uživateli neposkytnout či poskytnutí služby pozastavit, a to až do okamžiku, kdy bude dlužná částka uživatelem uhrazena. V případě neposkytnutí služby či pozastavení služby dle tohoto odstavce provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu obsahu ve službě a taktéž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by uživateli tímto pozastavením služby vznikla.

Uživatel je v případě prodlení s úhradou odměny za službu či její část povinen uhradit krom ceny služby též smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

Odměnu za službu je uživatel povinen uhradit bankovním převodem na účet provozovatele, nebo využitím platební brány, která ho přesměruje na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. V případě využití platební brány po realizaci transakce předá brána informaci o provedení službě Patentoid®. Platební brána je provozována společností ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Dnem splnění peněžního závazku uživatele za poskytovanou službu se rozumí připsání částky na účet provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv cenu za službu změnit, kdy aktuální cena za služby poskytované uživateli je uvedena v ceníku provozovatele. 

Právo k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví

Celá služba Patentoid® a její část je duševním vlastnictvím provozovatele.

Patentoid® je registrovanou ochrannou známkou, kdy provozovatel je oprávněn tuto ochrannou známku užívat při poskytování svých služeb. .

Uživatel je povinen při své činnosti podle těchto smluvních podmínek chránit práva k nehmotným statkům provozovatele. 

Uživatel je povinen užívat službu v souladu s podmínkami stanovenými provozovatelem. Jakékoliv jiné použití služby může zakládat porušení autorských či jiných práv a provozovatel je v takovém případě oprávněn po uživateli požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikne. Ostatní ujednání těchto smluvních podmínek nejsou tímto ujednáním dotčena. 

Ochrana důvěrných informací, shromažďování, evidence a užití informací, odpovědnost za škodu

Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení/název, datum narození/identifikační číslo, adresa bydliště/sídla, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

V souladu s těmito smluvními podmínkami je provozovatel oprávněn požadovat po uživateli v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit provozovateli další nepovinné údaje. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Provozovatel po uživateli nevyžaduje jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci užívání služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Před zasláním objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce.

Provozovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel je povinen zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám, nepoužít údaje v rozporu s jejich účelem, tj. jinak než pouze pro vlastní potřebu. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje uživatele pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto smluvních podmínek) a pro statistické účely.

Sdělením osobních údajů uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto smluvních podmínek provozovateli za účelem identifikace uživatele při užívání služby.

Sdělením osobních údajů ke službě uděluje uživatel provozovateli souhlas k předání osobních údajů uživatele třetím osobám v rozsahu potřebném pro poskytnutí služby.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv provozovatele nebo třetích osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů nebo třetích osob.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 10 let od ukončení poskytnutí služby. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.

Uživatel má v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679 právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

  • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na odstranění (právo být zapomenut)

Pro uplatnění tohoto práva je potřeba zažádat v písemné podobě na adresu provozovatele a na důkaz ověření identity je potřeba připojit notářsky ověřený podpis.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Služba je poskytována „tak, jak je“, kdy uživatel souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost a bez případných záruk provozovatele za kladný výsledek provedené registrace. 

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využívání služeb provozovatele. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s využitím poskytovaných služeb provozovatelem si hradí uživatel sám.

Provozovatel v rámci jím poskytované služby či služeb neposkytuje právní služby s tím, že v případě zájmu uživatele zprostředkuje poskytnutí právní služby prostřednictvím advokáta či jiné osoby oprávněné k poskytování právních služeb (notář, patentový zástupce) s tím, že případná práva a povinnosti se řídí případnými ujednání mezi uživatelem a poskytovatelem právní služby. Provozovatel může k poskytnutí služby či její části zmocnit advokáta či jím k tomu oprávněnou osobu. V takovém případě je provozovatel oprávněn poskytnout zmocněnému advokátovi či jím k tomu oprávněné osobě údaje sdělené uživatel nezbytné pro poskytnutí služby Provozovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, konektivity apod.).

Uživatel odpovídá za škodu způsobenou provozovateli úmyslným i neúmyslným neoprávněným zneužitím služby. V případě, že uživatel poruší některou z povinností stanovenou mu v těchto smluvních podmínkách, má provozovatel právo požadovat po uživateli náhradu škody a případný ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas, který provozovatel bude nucen vynaložit na odstranění závadného stavu, který vznikne neoprávněným nebo neodborným užíváním služby, dále škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a taktéž škoda, která vznikne ostatním uživatelům nebo škoda vzniklá případným zastavením služby. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména ušlý zisk za čas strávený prací při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by provozovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provozu služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti provozovatele a ztráta uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané uživatelem.

Uživatel bere na vědomí, že v souvislosti s poskytovanou službou může docházet k jejímu dočasnému omezení, přerušení či snížení její kvality. Není-li ujednáno jinak, je technická podpora provozovatele uživateli poskytována výhradně prostřednictvím e-mailu.

Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby služby je uživatel povinen neprodleně oznámit provozovateli, a to prostřednictvím e-mailu provozovatele.

Uživateli je zakázáno službu poskytovanou provozovatelem na doméně www.patentoid.cz jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit či ovlivňovat její vzhled a funkce. 

Reklamace poskytnutých služeb

Uživatel je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@patentoid.cz. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět uživatele buď prostřednictvím e-mailové adresy uživatele, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu uživatele, je-li provozovateli známa. Práva a povinnosti uživatele a provozovatele v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb.

Vzájemná komunikace

Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě provozovatele doručením na adresu sídla provozovatele a v případě uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při sdělení osobních údajů nebo na adresu, kde se uživatel zdržuje), e-mailem (v případě provozovatele doručením na e-mailovou adresu  info@patentoid.cz a v případě uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při sdělení osobních údajů v souvislosti s objednávkou služby). Při poskytování služeb může být komunikace mezi provozovatelem a uživatelem uskutečňována prostřednictvím 3. osoby.

Závěrečné ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Smlouva uzavřená mezi uživatelem a provozovatelem na poskytnutí konkrétní služby včetně smluvních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: 

  • adresa pro doručování: Patentoid s. r. o., Lochotínská 13, 301 00 Plzeň
  • adresa elektronické pošty: info@patentoid.cz

Datum poslední aktualizace: 25. 9. 2018

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl