Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300
Patentoid Blog Dopad Brexitu na ochranu ochranných známek ve Spojeném království a EU

Dopad Brexitu na ochranu ochranných známek ve Spojeném království a EU

29.11.2021

Brexit a registrace ochranných známek

Spojené království opustilo EU dne 31. ledna 2020. V rámci procesu brexitu však bylo dohodnuto přechodné období do 31. prosince 2020 (označované jako „Ukončení přechodného období“), během kterého zůstalo Spojené království předmětem k zákonům EU a bylo s ním zacházeno jako se součástí EU. To znamenalo, že účinky Brexitu byly skutečně pociťovány až 1. ledna 2021.

Co to tedy znamená pro ochranu vaší ochranné známky ve Spojeném království (a EU) nyní, když je Brexit účinný? Stručné shrnutí hlavních problémů je uvedeno níže.

Co se stane s právy danými zápisy EUTM?(Ochranná známka EU)

Pro každou registraci EUTM platnou k 31. prosinci 2020 bylo v den Ukončení přechodného období automaticky vytvořeno ekvivalentní „klonované“ právo ve Spojeném království. Totéž platilo pro označení ES mezinárodních zápisů. Za tato práva se neplatil žádný poplatek.I když majitelé EUTM nemohli odmítnout získání těchto klonovaných práv ve Spojeném království před Dnem dokončení IP, nyní mohou vlastníci, kteří si klonované právo Spojeného království nepřejí, vyplnit formulář pro odhlášení.

Klonovaná práva ve Spojeném království si ponechávají svá stávající registrační čísla s předponou přidanou v závislosti na typu registrace: klonovaná práva vytvořená z registrací EUTM podaných přímo u úřadu EUIPO mají předponu „UK009“; a mezinárodní registrace s pokrytím oblasti EU mají předponu „UK008“.

Je třeba také poznamenat, že klonovaná práva ve Spojeném království vytvořená z mezinárodního zápisu nebudou již jeho součástí – místo toho se jedná o samostatná vnitrostátní práva Spojeného království, takže bude nutné je obnovit nezávisle na mezinárodním zápisu, ze kterého pocházejí.

Brexit a obnovy ochranných známek v UK

Kdy je potřeba obnovit klonovaná práva ve Spojeném království?

To vše závisí na datu obnovení celoevropské registrace, na níž je založeno klonované právo Spojeného království.

Pokud datum obnovení práva platného v celé EU připadlo na Den dokončení duševního vlastnictví nebo před ním a registrace v celé EU byla obnovena do dne 31.12.2020 k duševnímu vlastnictví, nebude nutné klonované právo ve Spojeném království obnovit až do příštího obnovení práva platného v celé EU.

Pokud například existovala registrace EUTM s datem obnovení 30. prosince 2020, která byla obnovena před dnem Ukončení přechodného období, má registrace EUTM i klonovaná registrace ve Spojeném království datum příští obnovy 30. prosince 2030.

Naopak tam, kde je datum obnovení registrace v celé EU až po dni Ukončení přechodného období, bude nutné zaplatit poplatek za obnovení, aby bylo zachováno klonované právo ve Spojeném království. To platí bez ohledu na to, zda byla celoevropská registrace obnovena před dnem 31.12.2020 či nikoliv. Pokud například existuje zápis EUTM s datem obnovení 2. ledna 2021, bude za klonované právo ve Spojeném království splatný poplatek za obnovení, i když byl zápis EUTM obnoven před 31. prosincem 2020.

Pokud datum obnovení klonovaného práva ve Spojeném království spadá mezi 1. lednem 2021 a 30. červnem 2021, bude zaslána upomínka na obnovení s uvedením šesti měsíců na zaplacení poplatku za obnovení klonovaného práva ve Spojeném království. Připomenutí obnovení bude zasláno v den obnovení klonovaného práva ve Spojeném království, takže majitelé budou mít dalších šest měsíců na obnovení těchto klonovaných registrací bez placení jakéhokoliv poplatku za pozdní obnovení.

Je třeba poznamenat, že přihlášky Spojeného království, které si nárokují práva z přihlášek EUTM nevyřízených ke dni 31.12.2020, budou mít datum obnovení založené na datum podání přihlášky Spojeného království, nikoli přihlášky EUTM.

Brexit a námitky proti zápisu nebo návrhy na zrušení

Brexit bude mít jen malý vliv na probíhající opozici Spojeného království nebo jeho zrušení. Je to proto, že práva, na která se spoléhala, ať už ve Spojeném království nebo v celé EU, stále poskytují ochranu ve Spojeném království po datu 31.12.2020. Jedinou výjimkou je případ, kdy je žaloba založena na nevyřízené přihlášce EUTM, kde klonované právo nevzniká automaticky. Tyto námitky by měly být pozastaveny, dokud nebude podána nová přihláška Spojeného království a neprojde registrací.

Brexit však má dopad na stávající námitky vůči EUTM a akce na zrušení. Pokud byla žaloba založena pouze na právech Spojeného království, byla tato žaloba zamítnuta po dni Ukončení přechodného období. Stále je možné podat novou žalobu na zrušení příslušného zápisu EUTM, ale pouze na základě práv v rámci EU.

Kromě toho tam, kde ke dni 31.12.2020 probíhalo řízení o zrušení zápisu ochranné známky EU, výsledek tohoto opatření ve většině případů ovlivní klonované právo Spojeného království. Pokud je registrace EUTM považována za neplatnou nebo je-li zrušena, bude klonované právo Spojeného království rovněž považováno za neplatné nebo bude zrušeno. Jedinou výjimkou je situace, kdy důvod pro neplatnost nebo zrušení neplatí ve Spojeném království (například pokud je podána žaloba na prohlášení neplatnosti proti zápisu ochranné známky EU založenému na národním zápisu v Německu, což samozřejmě nemá žádný účinek ve Spojeném království).

Námitky nebo žaloby na zrušení podané proti právu platnému v celé EU po dni Ukončení přechodného období nemají vliv na klonované právo Spojeného království vyplývající z práva platného v celé EU (ať už vytvořené automaticky nebo jako výsledek žádosti o ekvivalentní právo, jak je popsáno výše). To znamená, že pokud má být klonované právo Spojeného království napadeno, bude nutné ve Spojeném království zahájit samostatné řízení.

Brexit vs užití nebo povědomí o ochranné známce

Použití ve Spojeném království se započítává jako použití v EU do dne 31.12.2020.

Předpokládejme například, že existuje zápis EUTM, který se používá pouze ve Spojeném království. Toto použití je velmi podstatné a postačuje k zachování zápisu EUTM až do dne Ukončení přechodného období. Je-li proti zápisu ochranné známky EUTM podána žaloba o neužívání, bude se do 31. prosince 2020 zohledňovat užívání provedené ve Spojeném království. To znamená, že zápis ochranné známky EUTM nelze zrušit z důvodu nepoužívání, i když ochranná známka byla používána ve Spojeném království, dokud používání ve Spojeném království nepřestane být považováno za dostatečné pro zachování zápisu EUTM. To by mohlo znamenat, že zápis EUTM nelze zrušit z důvodu nepoužívání do 31. prosince 2025 (tj. pět let poté, co se přestane brát v úvahu používání ve Spojeném království).

Stejně tak bude při posuzování použití klonovaného práva ve Spojeném království zohledněno použití v EU do dne 31.12.2020. Například klonované právo ve Spojeném království je vytvořeno z registrace EUTM, která je široce používána ve Francii, Německu a Španělsku až do dne Ukončení přechodného období. Je-li proti klonovanému právu Spojeného království podána žaloba na neužívání, bude použití v těchto zemích bráno v úvahu do 31. prosince 2020. To znamená, že klonované právo Spojeného království nelze zrušit z důvodu nepoužívání, i když ochranná známka nikdy nebyla použita ve Spojeném království, až po 31. prosinci 2025 (tj. pět let poté, co se použití ve Francii, Německu a Španělsku přestane brát v úvahu).

Stejné úvahy platí pro pověst v žalobách ve Spojeném království: pověst v EU bude brána v úvahu až do dne 31.12.2020 v řízeních ve Spojeném království, jak je podrobně popsáno výše pro použití.

Zdroj k překladu:
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/uk/brexit-and-trade-marks-not-much-changes-in-2020

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl