Tel. podpora: (Po-Pá 8-15) +420 773 287 300

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Patentoid s.r.o., IČO: 04821645, se sídlem Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, Česká republika. (dále jen „PATENTOID“)

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) určených pro zákazníky PATENTOID, které vydala PATENTOID, je informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich jako o subjektu údajů PATENTOID jako správce zpracovává, jak dlouho a k jakým účelům tyto osobní údaje PATENTOID zpracovává, komu a z jakého důvodu může PATENTOID tyto osobní údaje předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a zboží a návštěvníků internetových stránek provozovaných PATENTOID (dále jen „zákazník“), a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči PATENTOID.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 10. 2020 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti PATENTOID jako správce dle čl. 13 GDPR.

1. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, kterou je PATENTOID schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany PATENTOID dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

A. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • obchodní firma
 • datum narození
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • bankovní spojení

B. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail

C. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb PATENTOID na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb PATENTOID na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka PATENTOID (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných PATENTOID získané z cookies v případě povolení cookies na webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných PATENTOID, - internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

D. Údaje z komunikace mezi PATENTOID a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi PATENTOID a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem v prostorách PATENTOID nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a video chatové komunikace mezi zákazníkem a PATENTOID.

II. Právní základy zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu PATENTOID nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

A. Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů PATENTOID

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností PATENTOID a pro ochranu oprávněných zájmů PATENTOID je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje PATENTOID souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů PATENTOID je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 

 • jednání o uzavření kupní nebo jiné smlouvy
 • uzavření smlouvy, její správa a plnění
 • plnění zákonných daňových povinností
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
 • zpracování údajů nesmluvních stran, tedy údaje subjektů údajů, které nejsou stranou uzavřené smlouvy, ale jsou ve smlouvě uvedeny nebo s ní svázány (např. odpovědné osoby, kontaktní osoby, avalové, ručitelé)
 • marketingové aktivity při naplnění podmínky, že zákazník takové zpracování může vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat. Zákazník má právo vznést vůči takovému zpracování námitku. Pokud ji vznese, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány
 • uchovávání komunikace – PATENTOID uchovává komunikaci se zákazníkem, pokud je její zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které probíhají za následujícími účely: plnění smlouvy a z ní plynoucích povinností v případě, kdy zákazník, jehož komunikace s PATENTOID je uchovávána, není smluvní stranou. Záznamy jsou uloženy a chráněny způsobem, který zajišťuje, že nejsou dostupné neoprávněným osobám, a to konkrétně u partnera viz. aktuální seznam partnerů PATENTOID zde; PATENTOID současně přijala nezbytná opatření zabraňující neoprávněnému nakládání s takto uloženými osobními údaji.
 • doložení stvrzení vůle zákazníka a platnosti právního úkonu v případě sporu (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků)
 • vyřizování dotazů, stížností či požadavků,
 • rozvoj a podpora vlastní obchodní činnosti PATENTOID v rámci přímého marketingu
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv PATENTOID, včetně obchodního monitoringu
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a to zejména pro vyřízení reklamací
 • procesy spojené s identifikací zákazníka
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování PATENTOID o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory
 • plnění dalších povinností uložených dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby PATENTOID osobní údaje zákazníka zlikviduje, ledaže bude oprávněn/povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Osobní údaje zákazníka budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

V případě jednání mezi PATENTOID a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je PATENTOID oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje (zejména e-mailovou adresu zákazníka) po dobu dvou (2) let od příslušného jednání.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje zákazníka, bude PATENTOID v případech, kde mu to ukládá zákon, archivovat po předepsanou dobu.

Faktury vystavené PATENTOID jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy.

B. Zpracování údajů zákazníků služeb PATENTOID se souhlasem pro obchodní účely

Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v článku I. těchto Zásad (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je PATENTOID oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává PATENTOID osobní údaje zákazníka jednak pro potřeby relevantního zacílení reklamy produktů a služeb PATENTOID nebo třetích stran (tj. partnerů, které PATENTOID uvádí na své webové stránce www.patentoid.cz, (dále jen „třetí strana“), přičemž v případě, že se tento seznam třetích stran změní, zavazuje se PATENTOID zákazníka o této změně informovat a zákazník je v takovém případě oprávněn případný souhlas odvolat) na konkrétní zákazníky a dále pro samotné šíření reklamy produktů a služeb PATENTOID nebo třetích stran oslovením zákazníka. Samotné oslovení pak probíhá telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy nebo formou rozesílky obchodních sdělení prostředky elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů a čísel služby. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou zákazníci PATENTOID oslovováni jak s reklamou produktů a služeb PATENTOID, tak s reklamou produktů a služeb třetích stran. Pokud mají zákazníci zájem pouze o nabídky produktů a služeb PATENTOID, mohou sledovat tyto nabídky prostřednictvím nepřímých marketingových kanálů.

PATENTOID zasílá obchodní sdělení s reklamou produktů a služeb PATENTOID nebo třetích stran jménem PATENTOID jako jediný šiřitel a odesílatel reklamního sdělení a v případě reklamy produktů a služeb třetích stran nepředává žádné osobní údajů třetím stranám, které si reklamu objednají. Aktuální seznam třetích stran, jejichž nabídky PATENTOID šíří (zadavatelů reklamy), je k dispozici zde.

Pro potřeby relevantního zacílení reklamních nabídek a dále pro potřeby stanovení obchodní strategie si PATENTOID též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytváří a uchovává údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů PATENTOID a vytváří a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné. Jeho neudělení nemá vliv na zákonná práva zákazníka, pouze určitá služba vázaná na poskytnutí souhlasu nemůže být poskytnuta. Tento souhlas může zákazník kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb PATENTOID a následujících deset (10) let poté, nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany PATENTOID pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

Zákazník služeb v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům odlišným od jeho osoby, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby udělit.

C. Zpracování údajů zákazníků, kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U zákazníků, kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává PATENTOID s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí zákazník dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů PATENTOID. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností PATENTOID, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies PATENTOID, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má zákazník cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

D. Zpracování cookies z internetových stránek provozovaných PATENTOID

V případě, že má zákazník na svém webovém prohlížeči povoleny cookies, PATENTOID o něm zpracovává záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných PATENTOID, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek PATENTOID a pro účely internetové reklamy PATENTOID.

E. Zpracování údajů zákazníků pro účely zasílání aplikačních notifikací

V případě, že má zákazník ve svém zařízení nainstalovánu aplikaci PATENTOID, která poskytuje aplikační notifikace, a má v tomto zařízení k příslušné aplikaci povoleny aplikační notifikace, budou mu tyto notifikace ze strany PATENTOID poskytovány. Obsah aplikačních notifikací závisí na typu aplikace.

III. Kategorie příjemců osobních údajů

PATENTOID při plnění svých závazků a povinností ze smluv a při svém podnikání využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje zákazníků předané PATENTOID, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od PATENTOID. Každý takový subjekt je vybírán pečlivě s ohledem na to, aby splňoval zákonné předpoklady, a s každým vybraným subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam těchto zpracovatelů je dostupný zde.

IV. Způsob zpracování osobních údajů

PATENTOID zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. PATENTOID vede evidenci veškerých činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

V. Informace o právech zákazníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů od 1. 10. 2020 dle nařízení

Zákazník má v případě, že je pro PATENTOID identifikovatelnou fyzickou osobou a není pochybnost o jeho totožnosti, níže uvedená práva. Tato práva je z důvodu nutnosti ověření totožnosti zákazníka a oprávněnosti žádosti vhodné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen a nikoli u pověřence pro ochranu osobních údajů. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

A. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)

Dle čl. 15 GDPR má zákazník právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:
- získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje
- získat přístup k nim, pokud je PATENTOID zpracovává
- získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
- získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude PATENTOID oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

B. Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení)

Dle čl. 16 GDPR má zákazník právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude PATENTOID zpracovávat. Zákazník, má rovněž povinnost oznamovat PATENTOID změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen PATENTOID poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm PATENTOID zpracovává, nejsou přesné. PATENTOID provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

C. Právo na výmaz (čl. 17 nařízení)

Dle čl. 17 GDPR má zákazník právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud PATENTOID neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. PATENTOID má nastaveny mechanismy pro zajištění poloautomatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Zákazník může výmaz požádat písemně.

D. Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)

Dle čl. 18 GDPR má zákazník do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla PATENTOID.

E. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení)

Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení ze strany PATENTOID v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude PATENTOID informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti zákazníků může PATENTOID poskytnout informaci o těchto příjemcích.

F. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení)

Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo vyžádat si od PATENTOID osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl PATENTOID v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude-li možné ji autorizovat. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

G. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)

Dle čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu PATENTOID.
V případě, že PATENTOID neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka, PATENTOID zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je potřeba zaslat písemně na adresu sídla PATENTOID.

H. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 nařízení)

a) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailu PATENTOID info@patentoid.cz.
b) Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na e-mailové adrese PATENTOID info@patentoid.cz, nebo způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.
c) Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
d) Zpracování údajů pro účely aplikačních notifikací je možné zamezit v nastavení zařízení.

I. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 nařízení)
Zákazník má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. PATENTOID uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro zákazníky.

J. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení)
Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI. Ostatní

Není-li uvedeno jinak, žádosti nebo jiné uplatnění práv zákazníků jsou vyhotoveny písemně a zasílají se e-mailem na info@patentoid.cz nebo prostřednictvím doručovatele do sídla PATENTOID.
Vezměte, prosím, na vědomí, že v souvislosti s uplatněním práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 GDPR je vždy nutné ověřit totožnost subjektu údajů a oprávněnost jeho žádosti, a proto je vhodné dodržet vždy způsob, který je uveden v těchto Zásadách u konkrétního práva pro jeho uplatnění, a nezasílat tyto konkrétní požadavky na kontakty pověřence.

PATENTOID si vyhrazuje právo provádět změny v těchto Zásadách. Aktuální verze Zásad je vždy publikována na webových stránkách www.patentoid.cz.

V Plzni dne 1. 10. 2020 

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl